Aralık 2021 Karar Özetleri
Ara
Hızlı Menü
Kurum Felsefesi Organizasyon Şeması Başkan Yardımcıları Belediye Meclis Üyeleri Belediye Meclis Gündemleri Meclis Karar Özetleri Encümen Üyeleri Encümen Kararları Müdürlükler Etik Komisyonu Plan ve Raporlar Mevzuat Kurumsal Kimlik
HIZLI MENÜ
Karar Tarihi: 06/12/2021 - Karar No: 2021/176

Sözleşmenin 13.8. maddesinde yer alan: “Yer teslimine müteakip, yüklenicinin talebi ile idarenin belirleyeceği miktarda arsa yükleniciye devredilebilecektir. Belediye Meclisinin uygun görmesi halinde ise arsa üzerine kat karşılığı temlik konulması şartı ile tamamı Yükleniciye devredilebilir. Devir sonrasında yapılacak işlemlerde idarenin belirleyeceği yol izlenir.” hükmüne istinaden, Meram İlçesi Fahrünnisa Mahallesi 41345 ada 7 no.lu parsel, 41344 ada 2 no.lu parsel ve 41342 ada 4 no.lu parselin yüklenici S.S. Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne arsa devrinin kat karşılığı temlik sureti ile devredilmesi ile ilgili Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, kat karşılığı temlik sırasında yapılacak işlemler ile ilgili kararlara ait yetkinin de Belediye Encümeni’ne verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 06/12/2021 - Karar No: 2021/177

Meram İlçesi 41648 ada 1, 6 ve 7 no.lu parsellerin üzerine cami müştemilatı ve sosyal yaşam alanı yaptırılması ve proje alanında bulunan Meram Belediyesi’ne ait taşınmazlarla ilgili Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Meram Belediyesi arasında protokol ve sözleşme yapmak üzere Meram Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 06/12/2021 - Karar No: 2021/178

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddelerine istinaden, Konya genelindeki camilerin yapımı, bakımı ve onarımlarının yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü arasında ortak hizmet protokolü imzalamak üzere Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/179

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Uzunharmanlar, Aymanas, Uluğbey, Alpaslan Mahalleleri, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 4. ve 6. maddelerinin düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/180

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Uzunharmanlar, Aymanas, Uluğbey, Alpaslan Mahalleleri, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 3. maddesine askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/181

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Aydoğdu, Pirebi, Uluırmak Mahalleleri, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan - Çeçenistan Caddesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 3., 4. ve 5. maddelerinin düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/182

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yenişehir ve Hadimi Mahalleleri, Güney Meram 2. etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 6. ve 8. maddelerinde düzenleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/183

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Yenişehir, Kovanağzı ve Hadimi Mahalleleri, Güney Meram Gazze Caddesi güzergâhı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 2., 4. ve 8. maddelerinde düzenleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/184

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Kozağaç Mahallesi M28-B-24-A-2-A / 2-D paftalar 40690 ada 1 no.lu parsel ve 15000 ada 2 ve 3 no.lu parsellerde onaylı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/185

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çomaklı Mahallesi M-29-A-21-C-4-A pafta 41139 ada 1 no.lu parselde park alanında trafo alanı planlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/186

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Aydoğdu Mahallesi M-28-B-15-C-4-B pafta 2123 ada 229 parseldeki konut alanında yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin değiştirilerek düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/187

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Ali Ulvi Kurucu Mahallesi M29-A-21-C-3-C / 3-D paftalar 38904 ada 1, 3, 4, 5 no.lu parsellerdeki sanayi alanında plan kararlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/188

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Kovanağzı Mahallesi M28-B-20-A-2-C, M28-B-20-A-3-B paftalar 37566 ada 2 no.lu parseldeki konut alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili teklifin değiştirilerek düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/189

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediye Meclisi’nin 10.09.2021 tarih ve 2021/146 no.lu kararının iptal edilerek, Ladikli Mahallesi 37586 ada 5.421,87 m² yüzölçümlü 2 no.lu parselin karar eki vaziyet planında (A) harfi ile işaretli 20.00 m² yüzölçümlü yeni lokasyon yerinin içme suyu kuyusu yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin “d” bendine istinaden 25 yıllığına Konya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/190

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi’ne ait imar planında gelişmiş konut alanına isabet eden Topraksarnıç Mahallesi 21077 ada 30 no.lu parsel (14.467,65 m² ) ve imar planında özel eğitim kurumuna isabet eden 31 no.lu parselin (6.582,34 m²), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve şartnamesi doğrultusunda satışının yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre trampa edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “e” bendine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesine istinaden 10 yıla kadar kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/191

İmar Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Meram Belediyesi’ne ait Aksinne ve Alakova Mahallelerinde bulunan aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen parsellerin TEDAŞ’a devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/192

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Meram Belediyesi 2022 Yılı Ücret Tarifesi’nin karar ekinde yer alan listede yazılı olduğu şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/193

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Bitlis Mutki Belediye Başkanlığı’nın 26.11.2021 tarihli yazısı ile, İlçelerine dışardan ve köylerden gelen vatandaşların İlçe merkezinde bulundukları süre zarfında, dinlenme, abdest alma, ibadet, bebek bakımı gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özellikle kadın vatandaşlarının bu hususlara ilişkin yaşadıkları sıkıntıları gidermek için, Kadın Dinlenme Evi’nin yapımına başlanmış olup, tesisin yapımı kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağı bildirildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Mutki İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 224 ada 1 no.lu parselde yapımına başlanan Kadın Dinlenme Evi’nin yapım bedelinin Meram Belediyesi’nce karşılanmasına ve bu konuda protokol yapmak üzere Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 10/12/2021 - Karar No: 2021/194

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün mevcut katı atık aktarma istasyonunda katı atık nakli faaliyetinde kullanılmak üzere 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereğince 2 adet semi treyler (58 m3 kapasiteli) ile 2 adet çekici aracı alımı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.