İhaleler
Ara
Hızlı Menü
Müdürlük
Kategori
İhale
Eklenme Tarihi
Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kategori: İhale Duyurusu
İhale: PLASTİK ÇÖP TOPLAMA KONTEYNER (KAPAKLI) VE ALT D KAPAK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR MERAM BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Plastik Çöp Toplama Konteyner (Kapaklı) ve Alt D Kapak Takımı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2022/622037 1-İdarenin a) Adresi : Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 42010 MERAM/KONYA b) Telefon ve faks numarası : 3323310008 - 3323201160 c) Elektronik Posta Adresi : cevrekoruma@meram.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 950 Adet 770 Lt. Plastik Çöp Toplama Konteyneri (Kapaklı), 500 Takım 5.000 Lt. Yarı Yeraltı Çöp Konteyneri Alt D Kapak Takımı ile 100 Takım 3.000 Lt. Yarı Yeraltı Çöp Konteyneri Alt D Kapak Takımı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Belediyemiz, Arif Bilge Tesisleri (Hadimi Mah. Duvarlı Sok. No:6 Meram/KONYA ) c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde peyder pey teslim alınacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Yenişehir Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA (Meram Belediyesi Toplantı Salonu Kat:3) b) Tarihi ve saati : 19.07.2022 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: TSE EN 840-2 TSE EN 13071-1 TSE EN 13071-2 Uygunluk Belgelerini istekliler, teklif dosyasında teklif ile birlikte sunacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA (Meram Belediyesi İhale Birimi Kat:3) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
27.06.2022
GÖRÜNTÜLE