SPOR MALZEME VE ALETLERİ , ÇOCUK OYUN GRUPLARI İLE YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR
Ara
Hızlı Menü

SPOR MALZEME VE ALETLERİ , ÇOCUK OYUN GRUPLARI İLE YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

Eklenme Tarihi: 28.03.2023

SPOR MALZEME VE ALETLERİ , ÇOCUK OYUN GRUPLARI İLE YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

                                                                       MERAM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Spor Aletleri Alımı ve Montajı İle Yedek Parça Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/307414

1-İdarenin

a) Adı

:

MERAM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ, HASANKÖY CADDESİ NO:200 42010 - MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323310401 - 3323314050

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Spor Aletleri Alımı ve Montajı İle Yedek Parça Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 Kalemden oluşan Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Spor Aletleri Alımı ve Montajı İle Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Meram Belediyesi İlçe sınırları içerisindeki İdarenin göstereceği muhtelif yer ve parklar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

İşe başlama talimatında belirtilen tarihte işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.04.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonu) Meram/KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

*TS EN 1176-1
*TS EN 1176-2
*TS EN 1176-3
*TS EN 16630

Standarda ilişkin belgeler istekliler tarafından  "Yeterlik Bilgileri Tablosunda" beyan edilecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü çocuk oyun grupları, fitness spor aletleri, açık alan spor aletleri satışı işleri birlikte veya ayrı ayrı  benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.