MERAM BELEDİYESİNDEN KİRA İLANI
Ara
Hızlı Menü

Eklenme Tarihi: 15.09.2023

 

T.C

MERAM BELEDİYESİ’NDEN

GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

 

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

            Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan bedelsiz olarak görülebilir. Almak isteyenler KDV hariç 200,00 TL (İkiyüztürklirası) karşılığında temin edebilir.

3-İhalenen nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

hale 11/10/2023 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

4-Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:

            Gayrimenkullerin yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları, ekli listede belirtilmiştir.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

            A - Gerçek Kişiler İçin

a- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

b- Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

            B – Tüzel Kişiler İçin:

a- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

b- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

c- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

d- 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,

e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,

f- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

İsteklilerin 10.10.2023 Salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

S.

No

Mahalle

Cinsi

Ada /

Parsel

Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İştirakTeminatı

Kira Süresi

1

Alakova

Tarla

38163/46

47,572.05

428,000.00

12,840.00

214,000.00

5 Yıl

2

Alakova

Tarla

38173/2

41,640.72

375,000.00

11,250.00

187,500.00

5 Yıl

3

Alakova

Tarla

38175/7

30,500,17

275,000.00

8,250.00

137,500.00

5 Yıl

4

Alakova

Tarla

38176/2

22,932.65

206,500.00

6,195.00

103,250.00

5 Yıl